Algemene voorwaarden

 

 

 

1. Definitie
In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
a. Soyummy.nl hierna te noemen: ‘So Yummy’.
b. Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van So Yummy.

2. Bestellingen
De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsen op de site. Bestellingen dienen tenminste voor 10.00 uur op een werkdag op de afleverdatum gedaan te worden. Met uitzondering van de ontbijt box die de dag van tevoren tot uiterlijk 17:00u besteld dient te worden. So Yummy kan niet garanderen dat bestellingen die hierna worden geplaatst dezelfde dag worden uitgeleverd. De opdrachtgever dient hiervoor contact op te nemen per e-mail of telefonisch met So Yummy.

3. Bezorging
3.1. Leveringstijden
So Yummy levert op werkdagen het gehele jaar door, indien gesloten wordt dit tijdig bekend gemaakt via de website en social media. So Yummy behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden, bijvoorbeeld op feestdagen en in weekenden. Wanneer de uitlevering van de producten op een feestdag of in het weekend zou vallen, dan wordt over de mogelijkheden voor die dag met u gecorrespondeerd. Wanneer de opdrachtgever een gewenste aflevertijd heeft opgegeven dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. So Yummy houdt altijd rekening met de aangegeven levertijd, maar kan deze niet garanderen. De levertijden hebben een tijdvak van een uur. Deze worden geselecteerd bij het afronden van de bestelling.

3.2 Aflevering
In geval van zakelijk opdrachtgevers wordt de lunch afgeleverd bij de receptie indien deze aanwezig is. So Yummy is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Indien dit niet mogelijk is, dan worden de producten weer meegenomen en ontvangt de opdrachtgever een e-mail dat het niet gelukt is om de lunch te leveren i.v.m. afwezigheid. Het niet afhalen van de bestelling ontslaat u onder geen beding van u betaalverplichting. De opdrachtgever blijft in dit geval verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten.

3.3. Te laat geleverd
Hoewel So Yummy zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor So Yummy de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. U zult hierover wel tijdig telefonisch op de hoogte worden gebracht.

3.4. Overmacht
So Yummy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van een of meer bepalingen van de overeenkomst indien deze niet-naleving te wijten is aan overmacht of aan een gebeurtenis die redelijkerwijze aan de controle van So Yummy ontsnapt.
Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto’s, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van So Yummy.
3.5. Spoedbezorging
Mocht de opdrachtgever met spoed willen bestellen dan dient de opdrachtgever contact op te nemen met So Yummy (06-30062517) en vragen naar de mogelijkheden.

3.6 Bezorgkosten
So Yummy berekend op een online bestelling onder de € 15,00 bezorgkosten van € 2,50. Dit bedrag geldt voor de bezorggebieden waar wij leveren zoals aangegeven op www.soyummy.nl. Boven de € 15,00 levert So Yummy gratis.

4. Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW. Er geldt geen minimum orderbedrag. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen. Zodra een product in de winkelmand wordt geplaatst wordt het bedrag uitgesplitst in BTW voor uw administratie.

5. Betaling
Via de website dient u uw bestelling in. Via de website dient de opdrachtgever de betaling af te ronden. De betalingsmogelijkheden bevinden zich op de website en zijn: iDeal en Cash.
Ter bevestiging van de bestelling ontvangt de opdrachtgever na betaling een bericht waarin de bestelling wordt bevestigd.
Indien de opdrachtgever een factuur wenst te ontvangen, dient er contact opgenomen te worden met So Yummy.

5.1 Factuur
Het is bij So Yummy mogelijk om op factuur te bestellen. Dit is echter geen ‘standaard betaalmogelijkheid’ op de website. Indien u dit wenst kunt u contact opnemen met So Yummy per e-mail of per telefoon. Indien akkoord kan de bestelling per e-mail doorgestuurd worden en wordt deze door So Yummy bevestigd (ook per e-mail). De dag van de levering ontvangt u de factuur per e-mail en dient binnen 14 dagen te worden betaald.

5.2 Wanbetaling
Indien de factuur niet tijdig wordt betaald ontvangt u een herinnering per e-mail. Hierin wordt verzocht het te betalen bedrag z.s.m. maar uiterlijk binnen 7 dagen te betalen. Indien deze niet betaald wordt zal er telefonisch contact met u opgenomen worden door So Yummy met daaropvolgend een tweede betalingsherinnering per e-mail. In deze herinnering wordt nadrukkelijk aangegeven de factuur z.s.m. te betalen anders zal So Yummy genoodzaakt zijn stappen te ondernemen.
De debiteur heeft hierna nog 3 dagen de tijd om de betaling te voldoen. Indien dit niet het geval is zal So Yummy een incassobureau inschakelen. De laatste stap zal zijn dat So Yummy naar de rechter stapt. De hiervoor gemaakte kosten worden op de debiteur verhaald.

6. Aansprakelijkheid
So Yummy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata. Nadat de opdrachtgever een bestelling online heeft ingediend, ontvangt de opdrachtgever per email een bevestiging aangaande; de bestelling, het afleveradres, de afleverdatum, de aflevertijd en de kosten. Hetgeen in deze bevestiging staat beschreven is waaraan de opdrachtgever zich conformeert.

6.1 Aansprakelijkheid schade
So Yummy is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:
– overmacht, zoals hierna nader is omschreven;
– daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;
– ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde;
– handelingen of nalatigheid van So Yummy, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.

So Yummy is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet- of winstderving, verlies van data, e.d.
So Yummy is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.
So Yummy is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die So Yummy onder zich heeft.

7. Annulering
Voorafgaand aan de afleverdatum kan de opdrachtgever de bestelling annuleren. Tot 8.00 uur van de bezorgdatum kan de bestelling kosteloos geannuleerd worden.
Bij annuleringen na 8.00 uur voorafgaand aan de afleverdatum, worden de kosten volledig in rekening gebracht. Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met So Yummy per e-mail of telefoon. De annulering wordt definitief nadat So Yummy u hierover schriftelijk/per mail bevestigd heeft.

8. Privacy
Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

9. Uitstraling
Ondanks dat wij ernaar streven dat de uitstraling van onze producten vergelijkbaar is met dat wat op de website wordt getoond, kunnen wij in alle redelijkheid niet garanderen dat uw bestelde producten er exact zo uitzien als online getoond.

10. Verpakking
Al het verpakkingsmateriaal wat door So Yummy wordt gebruikt is biologisch en afbreekbaar. Zo wordt er gebruik gemaakt van afbreekbaar PLA, Nature Kraft en APET.

11. Producten
Alle ingrediënten die in de gerechten verwerkt zitten, staan vermeld op de menukaart van So Yummy. Mocht u hier meer informatie over willen kunt u contact opnemen met So Yummy middels e-mail: info@soyummy.nl.

11.1. Allergieën
Het brood wat So Yummy gebruikt bevat gluten. Dit staat ook per gerecht aangegeven evenals lactose, gluten en als een gerecht vegetarisch is. Er is een mogelijkheid glutenvrij brood te bestellen met een meerprijs van +0,75. Er zijn enkele gerechten waarbij het mogelijk is gluten of lactosevrij te eten door een ingrediënt weg te laten. Dit staat dan duidelijk bij het betreffende gerecht vermeld. Allergieën dienen tijdens het bestellen als bestelnotitie vermeld te worden.

11.2 Aansprakelijkheid allergieën
So Yummy kan in het geval van een glutenallergie niet garanderen dat, ondanks het glutenvrije brood, het gerecht 100% glutenvrij is. In de keuken van So Yummy kunnen sporen van gluten achter blijven.
Wanneer tijdens het bestelproces er geen allergie is doorgegeven middels de bestelnotitie is So Yummy niet verantwoordelijk voor het leveren hiervan. Het is ook niet mogelijk dit na het leveren nog aan te passen middels nalevering.

12. Privacy statement
So Yummy gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. So Yummy houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

13. Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

13.1 Behandeling persoonsgegevens
De gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze algemene voorwaarden uitgelegd. So Yummy verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Het e-mailadres wordt uitsluitend intern door So Yummy gebruikt. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de rijksoverheid, bijvoorbeeld in geval van een politieonderzoek.

13.2 Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid van So Yummy beperkt zich tot het proces van het overdragen van de bestelling aan de receptionist of degene die de bestelling in ontvangst neemt. De ontvanger zelf is verantwoordelijk voor het in goede conditie houden van de producten, mits anders afgesproken met So Yummy.

14. Klachtenafhandeling
So Yummy is verantwoordelijk voor de correcte nakoming van de afspraken met de klant. Er wordt door So Yummy op toegezien dat dit conform hetgeen op deze site wordt gepubliceerd verloopt.
U kunt klachten melden aan info@soyummy.nl. Elke klacht wordt door ons in behandeling genomen.

14.1. Nieuwsbrief en ongewenste e-mail
Als u een bestelling plaatst, wordt u opgenomen in ons klantenbestand. Hierbij kan de klant zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Hierna blijft u mail van ons ontvangen tot een eventuele afmelding. Wilt u zich afmelden, kan dit in de e-mail zelf d.m.v. de link in de nieuwsbrief. So Yummy verstuurt nooit zogenaamde ‘spam’ (ongewenste e-mail) en zal ook in de toekomst nooit spam versturen.

15. Algemene voorwaarden
Wanneer er een bestelling is geplaatst bij So Yummy wordt er vanuit gegaan dat u kennis heeft genomen van onze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde te vinden op onze website www.soyummy.nl.
15.1 wijziging algeme voorwaarden
So Yummy kan op elk ogenblik de Algemene Voorwaarden wijzigen, onder meer om een wettelijke bepaling na te leven. De gebruiker zal via de So Yummy nieuwsbrief of op andere geschikte wijze van de ingetreden wijzigingen op de hoogte gebracht worden. De gebruiker verbindt zich ertoe van de wijzigingen kennis te nemen zodra deze wijzigingen aan hem medegedeeld worden. Elk gebruik van de website na de kennisgeving van een dergelijke wijziging laat de kennisname van de gewijzigde Algemene Voorwaarden veronderstellen. So Yummy behoudt zich het recht voor de configuratie en de inhoud van de website op elk ogenblik te wijzigen. Voor zover mogelijk dient elke belangrijke wijziging aan de gebruiker te worden medegedeeld.
16. Cookies
So Yummy gebruikt een techniek genaamd “Cookies”, om de site zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Het Cookie dat So Yummy gebruikt is een nummer, waardoor we u de volgende keer sneller kunnen helpen. Uw postcode wordt bijvoorbeeld alvast ingevuld, u kunt ook uw gebruikers informatie bewaren. Dit zorgt ervoor dat u sneller uw bestelling kunt plaatsen. Cookies worden bovendien gebruikt om te ‘onthouden’ welke producten u in uw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van de website. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een (gecodeerd) nummer.

17. Intellectueel eigendomsrecht
So Yummy is een beschermde merknaam. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van So Yummy enig onderdeel van de website te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u interesse een deel van onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook, kunt u zich wenden tot info@soyummy.nl en een aanvraag daartoe indienen.

So Yummy, alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht.

X